Solárne kolektory – ako je to s dotáciami v roku 2019?

V súčasnosti sa čoraz viac dbá na životné prostredie. Dopad na životné prostredie majú aj jednotlivé domácnosti a preto sa Európska Únia a členské štáty snažia motivovať domácnosti, aby dbali na ekologickosť. Jednou z motivácií sú aj dotácie alebo poukážky, ktoré sa udeľujú napríklad  aj na slnečné kolektory. Kto má nárok na dotácie a v akej výške sa poskytujú?

Slnečné kolektory

Môžeme ich nájsť aj pod pojmom solárne kolektory. Predstaviť
si môžeme ľubovoľný predmet, ktorý zachytáva slnečné lúče a premieňa ich
energiu na teplo. Toto teplo je následne odovzdávané teplonosnej látke. Látka
privedie teplo na miesto určenia alebo do výmenníka tepla, skadiaľ sa ďalej
distribuuje. Existuje veľké množstvo typov, ktoré sa líšia v závislosti od
použitia.

Na výrobu elektrickej energie pomocou parnej turbíny sa
používajú napríklad koncentrické zrkadlové kolektory. Dnes sa však budeme
venovať kolektorom, ktoré sú vhodné najmä pre obytné domy. V tomto prípade
poznáme 3 základné typy.

 Prvým typom sú plastové absorbéry. Tie pozostávajú z čiernej
plastovej hadice navinutej do špirály a slúžia len na ohrev bazénovej vody
počas letnej sezóny. Na ohrev úžitkovej vody v domácnosti a na vykurovanie
sa používajú ploché kolektory a trubicové
vákuové kolektory.

Ako šetria životné prostredie a financie v domácnosti?

Ak je systém správne navrhnutý, dokáže na ohreve vody a vykurovaní
domácnosti ušetriť približne 40 až 70% finančných prostriedkov, v porovnaní
s klasickými vykurovacími spotrebičmi.

Dôležité je aj to, že v prepočte na emisie skleníkových
plynov, dokáže jedna domácnosť ušetriť tisíce kilogramov CO2, čím sa zabezpečí zlepšenie
stavu atmosféry. Práve skleníkové plyny sú jedny z najväčších faktorov,
ktoré majú vplyv na globálne otepľovanie.

Zelená domácnostiam

Dobrou správou je, že projekt „Zelená domácnostiam“ pokračuje
aj v roku 2019 a je schválený až do roku 2023. Na tento projekt sa
vyčlenilo 48 miliónov eur.

Kto môže dostať poukážky?

Podľa dostupných informácie sú poukážky dostupné pre celé Slovensko
okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Rodinné domy môžu
získať maximálne 1 750€ na slnečné kolektory, 3 400€ na tepelné
čerpadlo, 1 500€ na kotol na biomasu (v prípade, ak nahrádza kotol na
uhlie) a 1 500€ na fotovoltické panely.

Sadzby a maximálne
výšky podpory

V závislosti od výkonu zariadenia a splnenia podmienok
sa líši výška hodnoty poukážky. Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný
dom je 400€/ kW inštalovaného výkonu, pričom max. výška podpory je 1 400€.

Slnečný kolektor musí spĺňať technické podmienky. Musí byť vydaný
doklad, akreditovanou skúšobňou, o výkone určenom v skúšobnom protokole
certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach. ( ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C)

Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov (SK)

 • Nosná konštrukcia na upevnenie SK
 • Samotné SK
 • Akumulačný zásobník vody/ ohrievač vody
 • Obehové čerpadlo, nádoby, ventily, snímače,
  solárne rozvody či iné komponenty nutné na prevádzku solárneho systému
 • Montážny materiál a montážne práce
 • Skúšky a revízie

Okrem rodinných domov môžu poukážky dostať aj bytové domy. Dôležité
je, aby oba subjekty splnili nasledovné podmienky:

V rodinných
domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu
  domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k
  výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

V bytových
domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

V prípade, že by ste mali vážny záujem o poukážky a preštudovanie si všetkých podmienok na získanie spomínaných poukážok, navštívte nasledovný internetový odkaz:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/slnecne-kolektory/

kto môže podať
žiadosť o poukážku:

 1. FO (fyzická osoba) ktorá vlastní rodinný dom,
 2. FO v prípade, že je bezpodielovým spoluvlastníkom
  rodinného domu
 3. FO, ktoré sú podielovými vlastníkmi rodinného
  domu

Majetok resp. rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani
spoluvlastníctve právnickej osoby. Taktiež nesmie byť vedený v obchodnom majetku
akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Náklady spojené s užívaním rodinného domu, ktoré sa
týkajú dodávky energie s väčším rozsahom ako 15% celkových nákladov
dodávanej energie sa nesmú účtovať v účtovníctve podnikateľského subjektu
alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť.

Dom nesmie byť prenajatý alebo inak ponechaný do užívania
podnikateľskému subjektu. Prípadne časť rodinného domu väčšia ako 15% podlahovej
plochy v súčte za všetky poschodia.

Dom alebo jeho časť môže byť prenajatá, ale len inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania. Vlastník rodinného domu nemôže podnikať v prenajímaní viacerých nehnuteľností ako je tento rodinný dom alebo jeho časť.

Ďalšie podmienky podpory si môžete prečítať na nasledovnom odkaze:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/.

V prípade akýchkoĺvek otázok sa môžete obrátiť na nás v komentároch, prípadne môžete využiť služby bezplatného energetického poradenstva – žiť energiou, prípadne služby Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá vám môže pomôcť pri vyplnení žiadosti o poukážku alebo v prípade iných otázok.
SZdroj: mojastavba.eu – Solárne kolektory – ako je to s dotáciami v roku 2019?